Selecteer een pagina

  Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de online aankopen bij Training.Christelvandermeer.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Cursist: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Training.Christelvandermeer.nl
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cursist of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Christel van der Meer
Handelsnaam Meershiatsu
Schapenlaan 7a
1062 PW Bergen

KvK-nummer:62429566
BTWno: N002067128B36

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Christel van der Meer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cursist en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Training.ChristelvanderMeer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cursist.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cursist beschikbaar gesteld, zo nodig langs elektronische weg op zodanige wijze dat deze door de cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Training.Christelvandermeer.nl  zijn in te zien en zij op verzoek van de cursist zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden dan wel worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cursist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien de cursist niet in staat is om kennis te nemen van de onderhavige voorwaarden, zal hij Training.Christelvandermeer.nl vragen om een voor hem toegankelijk exemplaar voordat hij een overeenkomst met Training.Christelvandermeer.nl sluit.
 5. Indien de cursist een overeenkomst heeft gesloten metT raining.Christelvandermeer.nl, wordt aangenomen dat hij op voldoende wijze kennis heeft kunnen nemen van de onderhavige voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Training.Christelvandermeer.nl  en de cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist mogelijk te maken.
 4. Als Training.Christelvandermeer.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Training.Christelvandermeer.nl niet.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cursist duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Training.Christelvandermeer.nl de prijs garandeert;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de cursist te raadplegen is;
  9. de manier waarop de cursist, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verlenen diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien de cursist het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Training.Christelvandermeer.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Training.Christelvandermeer.nl is bevestigd, kan de cursist de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Training.Christelvandermeer.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 5. Indien de cursist elektronisch kan betalen, zal Training.Christelvandermeer.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. Training.Christelvandermeer.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cursist aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Training.Christelvandermeer.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Training.Christelvandermeer.nlzal bij het product of dienst aan de cursist de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de cursist op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Training.Christelvandermeer.nlwaar de cursist met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de cursist van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Training.Christelvandermeer.nl deze gegevens al aan de cursist heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De cursist heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 2. Bij de levering van producten gaat deze bedenktermijn in op de dag na ontvangst van het product door de cursist of een vooraf door de cursist aangewezen en aan Training.Christelvandermeer.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de cursist zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 4. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Training.Christelvandermeer.nl retourneren, conform de door Training.Christelvandermeer.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Bij de levering van diensten gaat deze bedenktermijn in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de cursist zich richten naar de door Training.Christelvandermeer.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de cursist een bedrag betaald heeft, zal Training.Christelvandermeer.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Training.Christelvandermeer.nl  kan het herroepingsrecht van de cursist uitsluiten.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indienTraining.Christelvandermeer.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld en geldt slechts met betrekking tot bepaalde producten en diensten.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Training.Christelvandermeer.nl dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de cursist de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Training.Christelvandermeer.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien overeengekomen staat Training.Christelvandermeer.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door Training.Christelvandermeer.nl fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de cursist op grond van de overeenkomst tegenover Training.Christelvandermeer.nl kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Training.Christelvandermeer.nl  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De cursist is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de cursist aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cursist hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 6. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Training.Christelvandermeer.nl  het bedrag dat de cursist betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Training.Christelvandermeer.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 9. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 10. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Training.Christelvandermeer.nl
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Training.Christelvandermeer.nl tot het moment van bezorging aan de cursist of een vooraf aangewezen en aan Training.Christelvandermeer.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duur en opzegging

Online module

 1. De cursist kan gedurende een periode van 14 dagen na aanvang van de online module besluiten om deelname aan de cursus te beëindigen.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot beëindiging besluit, restitueert Training.Christelvandermeer.nl het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.

Lezing

 1. Bij annulering van een door de cursist geboekte lezing blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 2. Bij een lezing is de cursist altijd gerechtigd om vervanging te sturen.

Eendaagse training (bijv. introductietraining, trainingsdag zonder online module, etc.)

 1. Een door de cursist geboekte eendaagse training kan tot uiterlijk veertien dagen voor de training kosteloos worden geannuleerd.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot annulering besluit, restitueert Training.Christelvandermeer.nl het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 3. Bij annulering vanaf veertien dagen voor de training, blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering van een eendaagse training is de cursist altijd gerechtigd om vervanging te sturen mits dat voorafgaand aan de training wordt aangegeven en mits de persoon in kwestie voldoet aan eventuele voorwaarden die aan deelname zijn verbonden.

Trainingsdag inclusief online module

 1. Een door de cursist geboekte trainingsdag inclusief online module kan gedurende een periode van 14 dagen na aanvang van de online module maar niet later dan 14 dagen voor aanvang van de trainingsdag kosteloos worden geannuleerd.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot annulering besluit, restitueert Training.Christelvandermeer.nl het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 3. De cursist kan gedurende een periode van 14 dagen na aanvang van de online module besluiten om deelname aan alleen de online module te beëindigen. De cursist doet wel mee aan de trainingsdag zelf.
 4. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot beëindiging van de online module besluit, restitueert Training.Christelvandermeer.nl  75% van het totale bedrag.. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 5. De cursist kan deelname aan alleen de trainingsdag tot veertien dagen voor aanvang van de trainingsdag annuleren. De cursist houdt wel toegang tot de online module.
 6. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot annulering van alleen de trainingsdag besluit, restitueert Training.Christelvandermeer.nl  75% van het bedrag. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 7. Bij annulering binnen veertien dagen voor de trainingsdag, blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

Meerdaagse training inclusief overnachting (bijv. trainings weekend)

 1. Een door de cursist geboekte meerdaagse training kan tot uiterlijk vijfendertig dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd.
 2. Tussen de vijfendertig en vijftien dagen voor aanvang van de training kan de cursist slechts annuleren tegen betaling van een deel van de overeengekomen som.
 3. Bij annulering vanaf vijftien dagen voor aanvang van de training, blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 4. Bij een meerdaagse training inclusief overnachting is de cursist altijd gerechtigd om vervanging te sturen mits dat voorafgaand aan de training wordt aangegeven en mits de persoon in kwestie voldoet aan eventuele voorwaarden die aan deelname zijn verbonden.

Jaarprogramma

 1. Een door de cursist geboekt Jaarprogramma kan tot en met uiterlijk 30 december van het voorafgaande jaar worden geannuleerd tegen een bedrag van 50 euro aan administratiekosten. Het te restitueren bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 2. Annulering na 30 december van het voorafgaande jaar maar vóór 15 februari van het trainingsjaar kost de cursist 50% van het cursusbedrag. De cursist houdt wel toegang tot de online modules. Het te restitueren bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 3. Bij annulering vanaf 15 februari van het trainingsjaar blijft de cursist 80% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. De cursist houdt wel toegang tot de online modules. Het te restitueren bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de cursist verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de cursist de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan cursisten zal Training.Christelvandermeer.nl nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de cursist geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De cursist heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Training.Christelvandermeer.nl te melden.
 4. Indien de cursist in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De cursist is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijk rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist. In ieder geval is de cursist in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Training.Christelvandermeer.nl voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012: “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 6. Indien Training.Christelvandermeer.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de dienstverlening of de resultaten van de diensten kunnen worden uitgeoefend of zullen kunnen worden uitgeoefend berusten en blijven bij Training.Christelvandermeer.nl.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Training.Christelvandermeer.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Training.Christelvandermeer.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Alle door Training.Christelvandermeer.nl verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Training.Christelvandermeer.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikl 14 – Privacy & Veiligheid

 1. Training.Christelvandermeer.nl respecteert de privacy van de cursist. Training.Christelvandermeer.nl behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cursist stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de cursist hanteert Training.Christelvandermeer.nl passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy van de cursist wordt verwezen naar het privacyreglement welk is in te zien op de website van Training.Christelvandermeer.nl

Artikel 15 – Klachten, bezwaar en beroepsprocedure

 1. Training.Christelvandermeer.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, via het contactformulier op de website van Training.Christelvandermeer.nl worden ingediend via het mailadres: info@christelvandermeer.nl nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Training.Christelvandermeer.nl zal ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Training.Christelvandermeer.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de cursist niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de Christel van der Meer kan de cursist tegen het besluit contact zoeken bij bij  https://www.gatgeschillen.nl/ 
 6. De uitspraak van deze externe beoordelaar is zowel bindend voor de cursist als voor Training.Christelvandermeer. Eventuele consequenties worden door Training.ChristelvanderMeer binnen vier weken afgehandeld.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een termijn van 3 jaar bewaard.
 8. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Training.christelvandermeer.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Training.christelvandermeer.nl is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Training.christelvandermeer.nl van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van deze werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 3. De aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van de tekortkomingen is beperkt tot het bedrag dat Training.christelvandermeer.nl voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

Artikel 17 – Inspanningsverplichting

 1. Training.christelvandermeer.nl spant zich in om het bij de cursist gewenste resultaat te bereiken. Training.christelvandermeer.nl biedt echter geen enkele garantie dat dit resultaat ook zal worden bereikt, nu dit resultaat mede afhankelijk is van vele factoren waaronder de aard en inzet van cursist. Geen enkel mens is nu eenmaal gelijk.
 2. Training.christelvandermeer.nl neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de fysieke en psychische gesteldheid van de cursist. Wanneer de cursist het vermoeden kan hebben dat zijn gesteldheid op welke wijze dan ook van invloed zou kunnen zijn op de activiteiten bij Training.christelvandermeer.nl dan wel op het resultaat daarvan, dient de cursist dit voorafgaande aan enige activiteit nadrukkelijk bij Training.christelvandermeer.nl kenbaar te maken.
 3. Het online cursusmateriaal van Training.christelvandermeer.nl blijft beschikbaar voor de cursist.
 4. Training.christelvandermeer.nl behoudt zich het recht voor om dit cursusmateriaal aan te passen (vernieuwen) of te vervangen.
 5. Training.christelvandermeer.nl is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van materiaal (door internet- en stroomstoringen en dergelijke).
 6. Training.christelvandermeer.nl spant zich in om het cursusmateriaal blijvend ter beschikking te houden. Echter, zelfs blijvend in die zin is eindigend.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Training.christelvandermeer.nl en de cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien het tussen partijen bestaande geschil niet in onderling overleg kan worden beslecht, is de Rechtbank te Amsterdam bevoegd, mits Training.Christelvandermeer.nl  er niet voor kiest om het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te beslechten.